93 817 05 88

93 817 05 88

ANY 2014

 

1) DISPOSITIU INSERIM: Prospecció i acompanyament a la inserció laboral de persones amb discapacitat

L’objectiu del dispositiu INSERIM, des de l’any 1996, ha estat la inserció laboral de les persones amb discapacitat de la comarca de l’Alt Penedès, a través de la consolidació d’un equip de treball per  a la valoració professional de les persones desocupades, el disseny d’itineraris d’inserció, l’acompanyament en el procés de recerca d’ocupació i seguiment de la selecció, contractació i adaptació al lloc de treball. Des del 2012 s’ha fet una incidència i obertura del projecte al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social, responent a la nostra actual economia. Hi són partícips els 27 ajuntaments de la nostra comarca.

Objectius

 • Consolidació i permanència d’un equip tècnic que treballa en exclusivitat per a la promoció laboral de les persones amb discapacitat i/o risc     social.
 • La incorporació de la formació ocupacional.
 • Anàlisi i millora de l’ocupació de les persones amb discapacitat que arriben al servei per diversos canals.
 • El Pla Individual ha estat necessari per un 72% de les persones ateses dins la primera entrevista ocupacional.
 • Accions individuals de suport a la recerca de feina.
 • Acompanyament al lloc de treball.

 

2) INCORPORA: Inserció laboral de persones amb discapacitat i risc d’exclusió social

La Fundació Pro-Penedès té atorgat des del 2012 el Programa Incorpora Barcelona de l’Obra Social “la Caixa” juntament amb 77 entitats de la província de Barcelona amb l’objectiu de consolidar una metodologia de treball que permeti connectar de forma directa les persones amb risc d’exclusió social i amb especials dificultats que busquen feina, amb les ofertes de treball que la xarxa de prospectors van captant en el seu contacte tècnic, amb les empreses i organitzacions de la comarca.

Col·lectius d’atenció:

 •          Desocupats/des llarga durada
 •          Desocupats/des majors de 45 anys
 •          Dones amb càrregues familiars
 •          Persones amb risc d’exclusió social
 •          Joves menors de 30 anys i sense qualificació
 •          Immigrants
 •          Persones amb discapacitat
 •          Nou col·lectiu especial: Violència de gènere, addiccions, persones privades de llibertat.

La recessió econòmica i la conjuntura laboral ha incidit en què l’objectiu dels tècnics dels serveis s’hagi especialitzat per atendre les peculiaritats d’un nou perfil emergent potencialment en risc:

 • Aturats procedents de l’àmbit de la construcció
 • Dones
 • Persones majors de 50 anys

Actuacions:

 • Elaboració del perfil de l’ocupabilitat i l’orientació laboral i formativa segons les necessitats.
 • Acollir i informar les persones amb discapacitat de forma presencial i individualitzada.
 • Realitzar un diagnòstic d’ocupabilitat acurat per a cada persona usuària.
 • Disseny d’un Itinerari Personalitzat d’Inserció Laboral.
 • Tutorització de l’itinerari d’inserció laboral.
 • Acompanyament i seguiment i/o suport personalitzar a la inserció laboral en el mercat ordinari.

 

El nostre mètode de treball agrupa als principals actors que treballen a la comarca amb l’objectiu d’inserir a col·lectius en risc o situació d’exclusió social o bé amb discapacitat dins l’àmbit Penedès.

L’aspecte més rellevant i innovador del nostre projecte radica en el fet que es constitueix com a una única taula de treball per a la inserció a la comarca. També el treball en xarxa amb el programa INCORPORA ofereix la possibilitat de compartir metodologies d’inserció, en base a casos concrets des de diferents entitats i àmbits d’actuació.

El dispositiu INSERIM ha estat la resposta al teixit empresarial de la comarca, que reclamava la imatge d’un sol interlocutor comarcal, evitant duplicitats en els serveis d’ocupació, siguin públics o privats. L’aposta conjunta per unificar criteris i polítiques actives d’ocupació ha de permetre guanyar en eficàcia, eficiència, temps, qualitat, transparència, capacitat de representació i comunicació.

 

Resultats

Des del programa INCORPORA s’han atès un total de 293 persones de les quals 165 són persones noves que han estat donades d’alta, de les quals 180 han estat persones amb discapacitat i 113 en risc d’exclusió social.

Comptem amb un total de 78 insercions de les quals 58 persones tenen certificat de discapacitat. S’han compartit 20 insercions laborals a través el treball en xarxa amb la resta d’entitats INCORPORA.

S’han visitat 59 empreses de les quals 39 empreses han estat noves empreses. S’han gestionat 74 ofertes i 29 d’elles han estat ofertes compartides a través de la plataforma INCORPORA.

 

3) TREBALL AMB SUPORT DE PERSONES DISCAPACITADES –TAS-

 

El programa té com a finalitat el seguiment de persones amb discapacitat severa contractades dins les empreses ordinàries, per a la consolidació i manteniment dels seus llocs de treball.

Actuacions

 •  Acompanyament i suport al lloc de treball.
 •  Formació en les tasques concretes del lloc de treball.
 •  Formació i entrenament en habilitats i actituds.
 •  Entrenament en estratègies compensatòries.
 •  Orientació i assessorament.
 •  Accions d’informació, formació i de canvi d’actituds adreçades a les persones de l’entorn laboral, facilitant els suports i recursos de l’empresa.
 •  Contacte amb altres treballadors i treballadores

Resultats

Dins de l’any 2014 s’ha realitzat el seguiment a 10 persones amb discapacitat severa dins l’empresa ordinària amb l’objectiu d’ajudar-les a consolidar el seu lloc de treball.

 

4) PRODOMICILI- SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

 

És un servei de mediació per a la promoció dels serveis domiciliaris d’atenció a les persones, en especial adreçat a la gent gran, persones amb disminucions, amb malalties o amb dependències transitòries.

La Fundació posa al servei de les persones en situació de dependència i de la gent gran el funcionament de xecs-serveis, els quals ofereixen un descompte de 3€/h per a la contractació dels serveis de proximitat o d’una sèrie d’empreses proveïdores de les quals, prèviament, signen un conveni de col·laboració amb la Fundació.

 

Resultats

Durant el 2014 s’han posat en marxa la utilitat de més de 12.742 xecs serveis amb l’atenció a més de 173 persones en situació de dependència.

S’han fet 2 nous convenis d’adhesió i col·laboració amb noves empreses existents proveïdores de serveis.

Consolidació del treball en xarxa amb els 27 ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès.

Increment del número de gent gran i de persones en situació de dependència en l’ús i benefici dels serveis de proximitat.

La contractació de 2 persones de la nostra borsa de treball per part de les empreses d’atenció domiciliària.

 

5) IMPLEMENTACIÓ PLANS DE MILLORA I COMPROMISOS ÈTICS –RST-

 

Aquesta actuació ha plantejat continuar desenvolupant actuacions de sensibilització cap a les petites i mitjanes empreses com a vectors que impulsen que el nostre sigui un territori socialment responsable.

Actuacions

 • Accions de coordinació destinades a aconseguir la màxima implicació dels diferents agents econòmics i socials per tal de definir i coordinar les diferents actuacions.
 •  Accions formatives de sensibilització, generació de consens i capacitació per als agents col·laboradors.
 •  Accions formatives per a les empreses.
 •  Accions d’identificació de bones pràctiques per la de servir de model.
 •  Accions d’acompanyament per a les empreses.
 •  Desenvolupament amb els agents de l’estratègia de territori socialment responsable i com desenvolupar aquests atributs vinculats a la marca de territori.
 •  Implementació d’iniciatives diverses segons grup d’empreses: integració de persones amb discapacitat o col·lectius de risc, plans d’igualtat, plans de gestió de la diversitat, mesures ambientals…

 

6) III PLA ESTRATÈGIC PENEDÈS

Eixos Estratègics

 •  Promoure la participació de manera activa, directa, plural i continuada.
 •  La definició de l’àmbit Penedès.
 •  Incorporar en la formulació dels diferents models territorials dels principis bàsics de la “nova cultura del territori”.
 •  Apostar per la preservació, ordenació, desenvolupament i gestió dels espais agrícoles.
 •  Incorporar nous criteris orientadors per la definició de les activitats econòmiques.
 •  Impulsar i promoure l’estratègia del “Km 0” o de proximitat. 

 

7) TRANSPORT DE MALALTS DE CÀNCER

 

Objectiu

L’objectiu principal d’AMPERT és consolidar el servei de transport de malalts de càncer de l’Alt Penedès, amb necessitat de tractament de radioteràpia.

 

Resultats

Durant l’any 2014 han estat 48 persones malaltes de l’Alt Penedès han utilitzat el servei de transport amb AMPERT, amb un total de 265 viatges d’anada i tornada de Vilafranca a l’Hospital Duran i Reynals.

S’ha signat convenis de col·laboració amb 20 ajuntaments de la comarca.