93 817 05 88

93 817 05 88

ANY 2007
  1. PROJECTE INSERIM
  2. OBSERVATORI DE RELACIONS LABORALS
  3. SERVEI PRODOMICILI
  4. RESPONSABILITAT SOCIAL DEL TERRITORI: SENSIBILITZACIÓ TEIXIT EMPRESARIAL
  5. PARTICIPACIÓ EN LA 1ª EDICIÓ DEL VIJAZZ PENEDÈS
  6. DIAGNOSI DE LES COMPETÈNCIES A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ALT PENEDÈS
  7. INTERCANVI DE METODOLOGIES PER A LA PROMOCIÓ DE NOUS JACIMENTS OCUPACIÓ
  8. ASSESSORAMENT EN LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DEL TERRITOR
  9. III PLA ESTRATÈGIC DE L’ALT PENEDÈS
  10. COL·LABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DE LA GUIA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE ELS PROCESSOS DE TRANSICIÓ A LA VIDA LABORAL DE LES PERSONES AMB INTEL·LIGÈNCIA LÍMIT.

1. INSERIM

El programa INSERIM té com a objectiu promoure la inserció laboral de les persones amb una disminució física, psíquica , mental o lleu a les empreses ordinàries de la comarca de l’Alt Penedès, de més de 50 treballadors, en coordinació amb la resta de comarques de l’Eix Diagonal: el Garraf, l’Anoia i el Bages.

Les actuacions desenvolupades han estat :

a.- Disseny de dispositius integrals per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat

Anàlisi de la població activa amb discapacitatOrientació de persones amb discapacitat; entrevista ocupacional i Pla Individual per a la seva inserció laboral.Suport en el procés de recerca de feinaProspecció empresarial: visites a les empreses de la comarcaIntermediació laboralSeguiment i acompanyament:

b.-Sensibilització de les empreses per a la contractació de les persones amb discapacitats

Visites a les empreses de la comarca de l’Alt Penedès.Confecció de documentació específica per a les empreses on es detalla els tipus de contractes i les seves bonificacions com a Incentius per a dinamitzar la contractació.Recepció d’ofertes laborals i la seva tramitació al Servei d’ Integració Laboral.

c.-Material per a la difusió

Edició de díptics informatius per a la difusió del projecte INSERIMEdició de carpetes documentatives a les quals s’adjunta informació actualitzada sobre la normativa en contractació

El col·lectiu beneficiari del programa INSERIM són les persones amb discapacitat física, psíquica o mental de la comarca de l’Alt Penedès, que formen part de la població activa. Tots ells formen part del nostre objectiu, amb independència del seu grau de discapacitat. Encara que el nostre objectiu sigui la contractació laboral de les persones amb discapacitat , volem donar una resposta integrada a les persones que tenen dificultats especials per a accedir a l’empresa ordinària.

2. OBSERVATORI DE LES RELACIONS LABORALS

La principal innovació d’aquest projecte és la de fomentar la Responsabilitat Social de les Empreses a partir d’un marc de desenvolupament estratègic local, on les empreses i l’administració local tenen una àmplia història de col·laboració en diferents àmbits. El plantejament que es fa està emmarcat dins l’estratègia que aposta per la competitivitat de les empreses que alhora depèn de la qualitat de l’entorn immediat on operen. El programa experimental resulta innovador en la mesura que la RSE es desenvolupa a partir de la col·laboració de les autoritats locals amb les empreses, una vegada creat un marc propi de confiança i una altra de la cooperació en interès mutu.

Les entitats que ha col·laborat en aquest projecte han estat CC.OO, UGT, l’OTG, la UEP, l’ADEG, l’Institut del Cava i UVIPE, juntament amb la participació de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès- Garraf.

L’any 2007 ha estat la Mancomunitat Penedès-Garraf l’entitat promotora de l’Observatori de Relacions Laborals en col·laboració amb la Fundació Pro Penedès. Dins la conceptualització d’aquest nou enfocament, i en el marc de les línies proposades en la publicació de l’observatori de relacions laborals, s’ha dissenyat la necessitat de fer una diagnosi objectiva a les empreses de 6 a 49 treballadors/es en l’acompliment de les normes bàsiques. Les actuacions planificades han estat:

a.- Detecció de la problemàtica : conflictivitat sindical , a través de les dades aportades pel gabinet d’estudis jurídics de CC.OO i UGT.

Descripció de la situació a les empreses de 6 a 49 treballadors/es.Presentació de les dades de manera objectiva : estadístiques.Reflexe de l’índex de conflictivitat en comparació amb les empreses que tenen representació sindicalRelació de consultes òbvies

b.- Bones Pràctiques portades a terme a les empreses de menys de 50 treballadors/es.

Relació de les Bones Pràctiques exemplificades a través de les empresesRecomanacionsResolució de casos pràctics

3. SERVEI PRODOMICILI

El Servei Prodomicili es va endegar amb l’objectiu d’oferir un nou servei d’atenció social, per a la millora de la qualitat de vida, d’aquells col·lectius menys afavorits socialment i/o amb dificultats d’exclusió del món laboral, a través de la gestió de serveis de proximitat. Un objectiu que, de manera paral·lela promou la creació d’ocupació i la consolidació de nous llocs de treball, mitjançant la creació de metodologies de treball que ajudin a emergir llocs de treballs, legalitzant la seva situació.

L’objectiu general ha estat promocionar un sector emergent a la nostra comarca: les empreses de serveis de proximitat o domiciliaris; alhora que s’ofereix un servei d’atenció a les persones per a la millora de la seva qualitat de vida, a través de la posada en marxa dels xecs – serveis. Aquests xecs – serveis, suposen un descompte de 3 euros sobre el preu hora del servei contractat. Aquest descompte funciona com a un incentiu per a què les persones contractin serveis de proximitat, totalment legalitzats i homologats per la Fundació Pro Penedès.

Objectius Específics:

Suport tècnic per al bon funcionament del servei, participant en tasques organitzatives, de gestió, de planificació i de seguiment, dins el servei Prodomicili amb la responsabilitat de l’elecció dels criteris de qualitat, d’atorgament dels xecs i la selecció de les empreses que participaran.Difusió del servei, informant a les empreses especialitzades i del sector, oferint la qualitat i garantia del servei, la promoció sectorial, així com, la formació dels treballadors de les empreses especialitzades.Sensibilització a la població general sobre l’ús d’aquesta tipologia de serveis.

Resultats Assolits:

Posar en funcionament 15.878 xecs serveiCreació de 7 llocs de treball indirectesAdhesió de 3 noves empreses d’atenció domiciliàriaPromoció del servei Prodomicili entre la població de la comarcaEstabliment de convenis amb les empreses existents proveïdores de servei ProdomiciliEstabliment de convenis de col·laboració i participació en el serveis Prodomicili els 27 ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès.Establiment de mecanismes operatius d’emissió de xecsEstabliment de mecanismes de distribució de xecsCreació d’una infraestructura, punt de referència, d’aquest sector en el servei Prodomicili.

Els ajuntaments han estat els Punts d’ Informació Municipals que han atès, en un primer inici a les persones usuàries del servei. Són als punts d’ informació on s’ha facilitat el llistat d’ empreses adherides, els serveis que s’ ofereixen i els talonaris de xecs/servei.

4. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

A finals de l’any 2006, la Fundació Pro Penedès juntament amb la Diputació de Barcelona i l’entitat Responsabilitat Global, van dissenyar les bases per a la posada en marxa van dissenyat les bases per a la posada en marxa d’una iniciativa pionera i multilateral amb la pretensió d’ iniciar processos de reflexió sobre la Responsabilitat Social. L’objectiu d’aquesta iniciativa, en cadascuna de les parts, ha estat trobar un espai d’interessos compartits des del qual poder abordar un impuls d’aquestes pràctiques que es vinculin estretament tant a les pròpies estratègies empresarials com a les recollides en el Pla Estratègic del territori.

En aquesta línia s’ha assolit:

Promoure una acció transversal en el territori orientada a la recerca de la coherència i la sinèrgia entre els Drets Humans i el desenvolupament de l’economiaTreballar per la aplicabilitat dels DH, DESC, OdM en els contextos locaIncorporar la reflexió sobre la incorporació de la RS a les Pimes, a l’administració pública i a les organitzacions socials.La realització dels seminaris:

– La Responsabiliat Social i els rols de cadascuna de les parts.

El passat 23 de febrer es va organitzar una sessió informativa per a càrrecs públics (regidors dels municipis convocats i consellers comarcals) per tal de facilitar una informació adequada al seu sector i rol, i fomentar així la seva implicació institucional, tot garantint també la participació de tècnics municipals en els esdeveniments posteriors.

Aquest seminari es va organitzar amb l’objectiu d’aportar elements de reflexió a les persones del sector públic local, de rang tècnic o polític, per tal de situar-se davant el moviment de la Responsabilitat Social de les Empreses i generar polítiques i actuacions que la puguin fomentar, amb l’establiment de futures vies de col·laboració.

– La Responsabilitat Social com a avantatge competitiu de les organitzacions i dels territoris.

Seminari organitzat el passat 12 de març, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’entitat Responsabilitat Global. Amb aquest seminari es pretenia iniciar un procés obert de reflexió sobre la RSE a les empreses , trobant un espai d’interessos compartits des dels quals poder abordar un impuls d’aquestes pràctiques que es vinculin estretament tant a les pròpies estratègies empresarials com a les recollides en el Pla Estratègic del territori.

La pràctica de la Responsabilitat Social de les Empreses està descobrint-se com un enfocament de gestió que no solament afavoreix la sostenibilitat sinó que és altament positiu per a l’empresa, tant en la seva dimensió interna com externa, i pot facilitar la seva competitivitat i presència en els mercats.

També les empreses petites i mitjanes incorporen models positius de RSE i cada cop més,

la RSE s’integra a les cadenes de proveïment i a les relacions entre les parts. D’altra banda, la RSE no es desenvoluparà plenament, amb tots els beneficis mutus que aporta, si no és assumida per cadascuna de les parts.

– Participació en la 1a. Edició del Vijazz Penedès.

La Fundació Pro Penedès, a través de la signatura d’un conveni, dóna suport a la primera edició de Vijazz Penedès, una activitat organitzada conjuntament per l’Acadèmia de Tastavins del Penedès i el col·lectiu Jazz Penedès. Aquest ha estat un certamen que tindrà una periodicitat anual i que vol ser el gran maridatge de vins del Penedès amb la música jazz. La signatura del conveni va anar a càrrec del president de la Fundació Pro Penedès, el Sr. Marcel Esteve i del president de l’ Acadèmia de Tastavins del Penedès, el Sr. Joan Tarrada.

El festival Vijazz Penedès, es va celebrar els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol, sent un esdeveniment únic i innovador, combinant una gran mostra de vins, caves i productes autòctons del Penedès amb més d’un centenar d’expositors i una vintena de concerts de jazz gratuïts. El festival ha estat complementat amb activitats paral·leles entorn al món del vi i la gastronomia, a través de projeccions de pel·lícules, conferències, cursos de tasts, visites a cellers i exposicions.

En virtut del conveni signat, la Fundació Pro Penedès va participat en els temes de gestió, administració i organització dels actes.

6. DIAGNOSI DE LES COMPETÈNCIES A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ALT PENEDÈS

Mapa funcional de diagnosi de l’estat actual de les competències desenvolupades al Consell Comarcal, a l’ajuntament de Vilafranca del Penedès i a la Mancomunitat Penedès- Garraf. Aquest estudi ha pretès elaborar la diagnosi de la situació entorn el coneixement generat a la comarca en relació als diferents serveis que ofereix l’administració pública als seus ciutadans i ciutadanes. Obtenint com a resultat d’aquest primer moment d’anàlisi i de recull ordenat dels recursos existents,com a una primera proposta operativa d’actuacions per a la millora de les seves competències.

S’han analitzat els objectius, els continguts i els detalls dels serveis oferts pels diferents departaments de les administracions públiques.

Aquest estudi ha estat un anàlisi estadístic descriptiu sobre les competències de les administracions amb la pretensió de poder generar noves línies d’actuació i/o millores en la seva organització.

7. INTERCANVI DE METODOLOGIES PER A PROMOCIÓ DE NOUS JACIMENTS D’OCUPACIÓ

El passat 20 d’abril, la Fundació Pro Penedès, representada per la seva Directora la Sra. Gemma Sivill, va atendre a un grup de polítics procedents de Río de Janeiro- Brasil , interessats pels objectius i funcionament del Servei Prodomicili. Aquest intercanvi ha estat una iniciativa del Servei Brasiler de Recolzament a les Micro i Petites empreses (SEBRAE), que contempla l’estímul de l’esperit emprenedor per a la creació de Nous Jaciments d’Ocupació. El Servei Prodomicili ha estat valorat com a una iniciativa pionera i novedosa que comparteix objectius socials, com és la millora de la qualitat de vida de les persones, alhora que ha ajudat a la creació indirecta de llocs de treball.

L’objectiu d ‘aquesta visita era aprofundir en programes i projectes socials implementats al nostre territori, com a producte de l’operativitat de les línies estratègiques marcades i desenvolupades dins el Pla Estratègic liderat per la Fundació Pro Penedès, contituint-se en la nostra eina de gestió orientada a assolir resultats.

8. ASSESSORAMENT EN LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DEL TERRITORI

El passat 26 de novembre , la Fundació Pro Penedès, i en la seva representació la Sra. Gemma Sivill- en qualitat de Directora de l’entitat , va atendre a un grup de dones electes a càrrecs públics , procedents del Marroc, i interessades en conèixer iniciatives vinculades amb la planificació estratègica del territori. L’objectiu general de la trobada ha estat transmetre una metodologia de treball basada en una planificació estratègica, un treball en equip d’esperit consensuat que garanteixi un desenvolupament harmònic del territori, que vetlli per la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes; alhora que, preservi la preservi la identitat del seu entorn.

9. II PLA ESTRATÈGIC DE L’ALT PENEDÈS

Reunions internes de treball per a iniciar de les bases de seguiment del II Pla Estratègic de l’Alt Penedès.

a.- L’estratègia i la Governança.

Assistència a la jornada formativa : l’ Estratègia i la Governança, organitzada per la Diputació de Barcelona, el passat 3 de maig.

b.- Planificació Estratègia Territorial.

Participació de la Sra. Gemma Sivill, directora de la Fundació Pro Penedès, en el qualitat de ponent, en el curs de formació organitzat pel Consorci Universitat Internacional Ménedez Pelayo de Barcelona, sota la coordinació de la Diputació de Barcelona. El curs de formació que amb el títol de Planificació Estratègica Territorial es va celebrar els passats dies 7,8 i 9 de novembre.

La ponència realitzada estava emmarcada dins l’enfocament de la planificació estratègica com a instrument per al desenvolupament urbà i territorial.

c.- Formació: de l’Estratègia a l’Acció.

Participació en el curs tècnic de l’ Estratègia a l’ Acció, amb l’objectiu de :

Reflexionar sobre els diferents conceptes implicats a la planificació estratègicaAdquirir una metodologia que impulsi el pas de l’estratègia a l’accióAvaluació dels resultats

Aquesta formació ha estat impartida per l’ Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, amb una durada de 20 hores efectuades en el decurs del mes de novembre.

d.- CITY MARKETING : Eina estratègica per a les ciutats i els territoris.

Participació a la jornada sobre marketing de ciutats organitzada per la Diputació de Barcelona, amb el títol de : City Marketing: eina estratègica per a les ciutats i els territoris. Aquest jornada s’emmarca dins les estratègies de planificació territorial amb la pretensió d’anar més enllà de la promoció del territori. Una jornada que es va celebrar el passat 20 de novembre.

10. COL·LABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DELA GUIA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE ELS PROCESSOS DE TRANSICIÓ A LA VIDA LABORAL DE LES PERSONES AMB INTEL·LIGÈNCIA LÍMIT

Participació, juntament amb l’ajuntament de Sabadell, l’ajuntament de Sant Feliu, APPS-COCARMI, el SIL Vilafranca, l’entitat de promoció Coordibaix i liderat per l’ Organisme Autònom Flor de Maig de la Diputació de Barcelona, en el disseny i en la redacció de la “Guia de sensibilització i informació sobre els processos de transició a la vida laboral de les persones amb intel·ligència límit ” .

Aquesta guia ha estat una eina de suport adreçada a :

Les famílies, les quals han de conèixer l’existència de recursos i de professionals de suport a les persones que ha estat diagnosticades d’intel·ligència límit. Amb pautes sobre què implica la inserció en l’empresa ordinària.Els professionals, com a guia per a oferir informació, recursos, metodologies de treball amb suport, pautes i orientacions per a la inserció laboral de les persones amb IL.Les empreses amb la finalitat de definir les característiques d’una persona amb intel·ligència límit i donar pautes i orientacions sobre els processo d’inserció laboral.Els tècnics municipals, amb la pretensió d’esdevenir una eina de consulta per aquells que treballen a l’ àmbit de la inserció laboral d’aquestes persones.

Col·laboració en el Seminari : “Inserció laboral de les persones amb discapacitat : Suport per l’acompanyament i l’ajust ” , adreçat a directius d’entitats que contemplen entre els seus objectius la promoció social i laboral de les persones amb discapacitat. Seminari organitzat per la Federació ECOM.

a. Oorganització del taller: Conciliació, Igualtat i Responsabilitat Social Corporativa.

Col·laboració, amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en l’organització del taller de treball: Conciliació, Igualtat i Responsabilitat Social Corporativa amb el suport i cofinançament de la Diputació de Barcelona. Taller en el que han participat empreses del sector privat i entitats públiques de la comarca de l’Alt Penedès. Aquest acte es va organitzar el passat 22 de novembre a la Sala Pau Boada de la Mútua Universal.

b. Participació en la Marató de Vilafranca del Penedès: AMB UNA VEGADA NO HI HA PROU

La Fundació Pro Penedès va participar , juntament amb altres entitats de la comarca de l’Alt Penedès a la Marató : Amb una vagada no hi ha prou. Vine a donar sang. Organitzada per l’ ajuntament de Vilafranca del Penedès, el Grup de Delegats de l’Alt Penedès , els Castellers de Vilafranca , la Generalitat de Catalunya i el Banc de Sang i Teixits. La marató va tenir lloc el 18 de juny a local Cal Figarot.

c. Altres Col·laboracions.

S’ha presentat sol·licitud a Caja Madrid per a la subvenció de projectes adreçats a potenciar la contractació de les persones amb discapacitat.Participació en el Seminari: Territoris Socialment Responsables, organitzat per l’entitat Responsabilitat Social i Collaboratio, organitzada al Palau Maricel de Sitges, el dia 2 de maig.Assistència a la presentació del projecte RESSORT: Responsabilitat Empresarial. Medi Ambient i Salut Laboral. Organitzat per la Diputació de Barcelona, el passat 10 d’octubre.Assistència a la jornada sobre la Llei d’ Igualtat a les Empreses, organitzada per l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech, de Sant Sadurní d’Anoia, el passat 15 d’octubre.